Data Analytics / Data Mining / Quality Control / Business Intelligence / Web-based analytics

Bulgarian  English  Romanian  Greek  Turkey  Serbia  Croatia  Macedonia  Slovenia

STATISTICA  Scorecard  – Вертикални решения за финансовия и застрахователен сектор

Непрекъснатият стремеж на СтатСофт към създаване на нови, по-ефективни решения, проектирани да посрещнат растящите  нужди на търсещите оптимизация и ефективност компании от финансовия сектор,  логично доведе до създаването  на вертикални ,готови за разгръщане решение за оценка и моделиране на кредитния риск. Със своя 25 годишен опит, комапнията СтатСофт разработи  STATISTICA Scorecard  -  най-мощната аналитична среда   за финансовия и застрахователен сектор.
Точността при моделиране на кредитния риск се увеличава безспорно със създаване и управляване на модели стъпили на вътрешно фирмени исторически натрупани данни. Безспорно по ефективните модели на кредитен риск  създават стoйност чрез по-добро разпределение   на  риска върху  правилно  разпределени кредити на качествени контрагенти.  
Това естествено предоставя възможност за увеличаване на кредитните кандидати, които с основния може да считаме за качествени, като същевременно се минимизират загубите от отказани и лимитирани кредити към по-рисковите контрагенти.

STATISTICA Credit Scorecard BuilderSTATISTICA Scоrecard  е напълно завършено решение за  създаване и управление  на  скоринг процеси , което  дава преимуществото на т.нар. advanced predticivte модели и технологии  с цел поддържане на скоринг  в реално време в една автоматизирана Web –базирана среда.
STATISTICA Scоrecard  интегрира в себе си  традиционните методи за създаване на scorecards (Log regression , Cox reggression, ) със Data Mining методи като  C&RT, Support Vector Machines, Neural Nets, Stochastic Gradient Boosting, като крайната цел е по-добър бизнес чрез по –добра селекция на вашите клиенти.
STATISTICA  Scorecard   предоставя  интеграция с бази данни  и
 напълно автоматизирани методи като:

Feature Selection -  модул   за изключване на маловажни или ненужни променливи от първоначалния  набор от характеристики и концентирарне върху онези от тях със силно  влияние върху кредитния риск.  

Attributes Building - Построяване на рискови профили за всяка променлива чрез използването на автоматизиран алгоритъм (на базата на метода CHAID) и разпределяне на променливи в класове (атрибути), съдържащи хомогенни рискове.

Credit Scorecard Builder  се използва за създаване на система от показатели на базата на атрибути подготвени чрез  логистична регресия.

STATISTICA Credit Scorecard Builder


 
Reject Inferencе - В някои случай  за анлиз  е необходимо да се вземат предвид случаите, когато кредитните  заявления са отхвърлени.
 

STATISTICA Credit Scorecard BuilderМодел за оценка -  позволява  оценка и сравнение на различни модели и  показатели.

STATISTICA Credit Scorecard Builder


 
Cutoff Point Selection  - определя  оптимална стойност  за приети и отхвърлени кандидати (например кандидати с оценки под 520 ще бъдат отхвърлени, кандидати с оценки над 580 ще се приемат и за кандидати с оценки между тези стойности ще бъде поискана допълнителна  информация). Освен това, този модул позволява  настройване на  оптимални  точки  чрез симулиране на печалба, обвързана   с диференциране по  нива.

STATISTICA Credit Scorecard Builder


 
Score Cases -  позволява общ и частичен scoring за всяка променлива, и вероятността за неизпълнение на задълженията.

Population Stability -  осигурява аналитични инструменти за сравняване на два масива от данни (например, текущите и историческите данни) с цел откриване на значителни промени в структурата или характеристиките на кандидатите. Значително разминаване с настоящите данни, може да означава необходимост от преоценка на параметрите на модела.