Data Analytics / Data Mining / Quality Control / Business Intelligence / Web-based analytics

Bulgarian  English  Romanian  Greek  Turkey  Serbia  Croatia  Macedonia  Slovenia

Химическа и петролна индустрия

Възползвайки се от аналитичната мощ на STATISTICA, предприятията от петролната и химическа индустрия са може би най-големите потребители на STATISTICA в сферата на научно-развойната дейност и процеса на производството на суровини и продукти.

Научно-развойна дейност (R&D)

Един от факторите допринасящ за успеха на компаниите от химическата и петролна индустрия е способността на R&D отделите да откриват и разработват иновативни продукти.


В резултат на STATISTICA , имаме многократна възвращаемост на инвестициите защото :

  • Дава възможност на инженерите, чрез аналитични и изследователски техники да вземат обосновани решения и добиват по-голяма яснота в резултат на точността от събраните данни.

  • Намалява се отделеното време за изследователска дейност, чрез интегриране на аналитичните процеси в основния процес на разработка.

  • Намалява се времето за статистическа обработка, което позволява фокусиране върху ефективност на аналитичните модели в средата на STATISTICA.

  • Повишава се нивото на сътрудничество вътре в R&D отдела, чрез споделяне на резултати, открития и отчети в реално време.

STATISTICA предоставя широка база от интегрирани статистически и графични средства като:

  • Средства за базови проучвания - Exploratory Graphical Analysis, Descriptive Statistics, t-tests, Analysis of Variance, General Linear Models, and Nonlinear Curve Fitting
  • Средства за многомерни анализи - Clustering, predictive modeling, classification and machine learning , Principal Components Analysis

STATISTICA посреща нуждите както на инженери, така и на статистик-анализаторите във вашия R&D отдел.

Производство

Предприятията от химическия и петролен сектор разгръщат STATISTICA в производствения процес, в няколко основни направления:

  • По-голямо разбиране на процесните параметри и тяхната взаимовръзка, с цел да се произвежда качество чрез прилагане на STATISTICA многопараметричен статистически контрол на процесите (МSPC). STATISTICA с лекота се интегрира в процесните складове от данни и LIMS системи с цел обработване на данните изисквани за извършване на специфични анализи.

  • Организациите използват също така STATISTICA's Data Mining алгоритми с цел интегриране на невронни мрежи и дървета на решенията за създаване на модели, които благодарение на STATISTICA в последствие се разгръщат като напълно тренирани модели за предсказване и прогнозиране. Във PMML, C++ или Visual Basic код, тези модели веднъж създадени, обучени и разгърнати върху исторически натрупани данни, се използват като „soft” сензор за непрекъснато наблюдение и контрол на процесните параметри.