Data Analytics / Data Mining / Quality Control / Business Intelligence / Web-based analytics

Bulgarian  English  Romanian  Greek  Turkey  Serbia  Croatia  Macedonia  Slovenia

Хранително-вкусова промишленост


Предприятията от хранително-вкусовата промишленост използват STATISTICA от процеса на разработването на продукта до процеса на производство и дегустация.

Научно-развойна дейност

Подобряването на времеемкия и скъп процес на изследване и разработка се отразява директно върху тесните места в организацията. Компаниите от бранша отчитат позитивно влияние от разгръщането на STATISTICA Enterprise. STATISTICA e много-потребителска, сървър базирана аналитична платформа даваща възможност на потребителите да прилагат аналитнични средства които са лесни за използване, приложими и интегрирани с техните източници на данни.


В резултат на STATISTICA  имаме многократна възвращаемост на инвестициите защото :

  • Дава се възможност на инженерите, чрез аналитични и изследователски техники да вземат обосновани решения и добиват по-голяма проницателност в резултат на точността от събраните данни.

  • Намалява се отделеното време за изследователска дейност, чрез интегриране на аналитичните процеси в основния процес на разработка.

  • Намалява се времето за статистическа обработка, което позволява фокусиране върху ефективноста на аналитичните модели в средата на STATISTICA.

  • Повишава се нивото на сътрудничество вътре в R&D отдела, чрез споделяне на резултати, открития и отчети в реално време.

STATISTICA предоставя широка база от интегрирани статистически и графични средства като:

  • Средства за базови проучвания - Exploratory Graphical Analysis, Descriptive Statistics, t-tests, Analysis of Variance, General Linear Models, and Nonlinear Curve Fitting

  • Дизайн на експеримента - Design of Experiments (DOE), mixture designs and response optimization

  • Средства за сложни анализи - Clustering, predictive modeling, classification and machine learning , Principal Components Analysis

При дегустация

STATISTICA предоставя широк набор от средства за анализ на резултатите от дегустация. Чрез STATISTICA е възможно дискретизиране на резултатите, като софтуерът позволява да се направи сравнителен анализ по групи дегустатори. Интегрирания графичен анализ предоставя интуитивно обобщение на наблюдаваните различия с цел по-лесното им комуникиране и представяне пред широката аудитория. STATISTICA Reports предоставя ефективен начин за представяне на обобщените данните и изводи от направената дегустацията в PDF, HTML, MS Word

Производство / Six Sigma

STATISTICA е неразделна част от контрола на качеството в хранително-вкусовата промишленост. STATISTICA извършва оnline и off line анализи за дефектна продукция, контрол на брутно и нетно тегло на опаковката, количество и съотношение на хранителните добкви,както и за много други атрибути критнични за качеството.