Data Analytics / Data Mining / Quality Control / Business Intelligence / Web-based analytics

Bulgarian  English  Romanian  Greek  Turkey  Serbia  Croatia  Macedonia  Slovenia

Управление на риска


С приемането на New Basel Capital Accord от 2001 (BASEL II), банковия сектор освен че се сблъска с нови предизвикателства, получи и възможността да оптимизира до максимум измерването и управлението на операционния риск.

Трите опорни стълба на BASEL II са покриване на изискванията за минимален необходим капитал , непрекъснато наблюдение, и пазарна дисциплина. За да се постигне съответствие с BASEL II се изисква финансовите институции да изградят сигурна и устойчива система за анализи и отчети, която да може да бъде валидирана, контролирана (контрол на версиите на отчетите) и предоставяща ролево базирани сигурност (така че само делегирани потребители да създават заявки,одити и отчети).

STATISTICA Enterprise Analytics предоставя идеалното решение което ще позволи на финансовите институции да продължат напред с увереност, тъй като всеки модел и отчет е базиран на проверени и доказали се във времето технологии.

  • STATISTICA предоставя уникална и завършена комбинация от аналитични компоненти и изчислителна мощ, устойчивост и сигурност, в разгърната ролево базирана клиент-сървър архитектура, осигуряваща пълна история на специфичните аналитични отчети и одит на всеки един потребител.

Например:  Администраторите отговорни за създаване на заявки към бази данни се ползват със специфични права на достъп, докато на анализаторите се предоставят права за създаване на шаблони за анализ , като всяка заявка и аналитичен отчет се индексира с версия. Всяка промяна в системата може да бъде одитирана с цел да се гарантира интегрираността и точността на системата.

  • В STATISTICA се съдържат набор от библиотеките, релативни функции и генератор на случайни числа с цел прецизна оценка чрез симулации и стрес тест на VAR (Value At Risk)

  • STATISTICA предоставя валидирана аналитична среда, която е призната от многобройни държавни агенции и регулаторни органи.