Data Analytics / Data Mining / Quality Control / Business Intelligence / Web-based analytics

Bulgarian  English  Romanian  Greek  Turkey  Serbia  Croatia  Macedonia  Slovenia

Статистически анализ на времеви редове (Изчерпан тираж!)


Георги Мишев,  Валентин Гоев

Този учебник ще ви помогне в прилагането на статистически методи за анализ на времеви редове. Написан е за специалност "Статистика и иконометрия" по дисциплините "Статистически анализ на времеви редове" и "Софтуер за анализ на времеви редове" в бакалавърска степен (УНСС). Освен това може да се ползва от студенти и докторанти в процеса на тяхното обучение по прилагане на статистически методи за анализ на времеви редове.

Съдържание:


 • Първа глава. Същност и аспекти на статистическия анализ на динамика.

 • Втора глава. Моделиране и прогнозиране на тенденцията на развитие.
  • 1. Същност и познавателни задачи.
  • 2. Критерии за проверка на наличне на тренд.
  • 3. Моделиране на тенденцията на развитие.
  • 4. Избор на подходяща функция за моделиране на тренда.
  • 5. Прогнозиране на базата на трендови модели.
 • Трета Глава. Изучаване на сезонните колебания.
  • 1. Същност на сезонните колебания.
  • 2. Метод на простите средни.
  • 3. Метод на отношенията на фактическите към изфладените стойности.
 • Четвърта глава. Изучаване на цикличните колебания. Спектрален анализ.
  • 1. Статистически анализ на циклични колебания. Едномерен спектрален анализ.
  • 2. Крос-спектрален анализ.
 • Пета глава. Статистическо изучаване на зависимости въз основа на динамични редове
  • 1. Същност и познавателни задачи.
  • 2. Приложение на регресионния анализ при динамични редове.
  • 3. Приложение на корелационния анализ при динамични редове.
  • 4. Специфични регресионни модели, построявани въз основа на динамични редове.
  • 5. Прогнозиране въз основа на регресионни модели.
 • Шеста глава. Методи за прогнозиране. Експоненциално изглаждане. ARIMA модели.
  • 1. Експоненциално изглаждане.
  • 2. ARIMA модели.

 • Изчерпан тираж!